Kennis

Kennis van geluid, akoestiek en nagalm in grote ruimten.

De wereld van akoestiek houdt zich bezig met geluid en de invloed die een ruimte heeft op de klant en de nagalm van geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, meestal is dat lucht.

Nagalm

In een ruimte weerkaatst geluid. De tijdsduur totdat geluid is uitgestorven -niet meer hoorbaar is- wordt aangeduid als nagalm. De nagalmtijd hangt onder andere af van de afmetingen van een ruimte en de aanwezige afwerkingsmaterialen en het interieur in de ruimte.

De eigenschappen van een ruimte moeten overeenkomen met het soort gebruik van de ruimte, anders krijg je een ‘slechte akoestiek’. Denk maar aan de verschillen tussen bijvoorbeeld de eisen voor een concertzaal of een werkplek.

Richtlijnen

Het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren (BKK) bevat diverse richtlijnen waar een goede akoestiek binnen kantooromgevingen aan moet voldoen. Een van deze richtlijnen betreft de nagalmtijd, waarbij er een maximale, gemiddelde nagalmtijd afgegeven wordt voor diverse soorten ruimtes.

Soort ruimte Maximale
nagalmtijd
(T in sec.)
ingerichte ruimte
Maximale
nagalmtijd
(T in sec.)
ingerichte ruimte
Concentratie cellen / belplekken 0,5 0,6
Vergaderruimte (hoge spraakdiscretie) 0,6 0,8
Spreekkamer (verhoogde spraakdiscretie) 0,6 0,8
Besloten werkplek (1-4 pers.) 0,6 0,8
Open geclusterde werkplek (4-8 pers.) 0,5 0,6
Open overlegplek/ callcenter 0,5 0,6

In de bovenstaande tabel wordt de maximale nagalmtijd weergegeven. Het gaat hier om de nagalmtijd, gemiddeld over de octaafbanden met middenfrequenties  van 250 t/m 2000 Hz. Hinderlijke flutterecho's dienen te worden vermeden. Onderscheid wordt gemaakt in ingerichte en niet-ingerichte ruimten. In niet-ingerichte ruimten zijn wel scheidingswanden, vloerbedekking en plafonds aanwezig.

Benieuwd of uw ruimte voldoet aan de richtlijnen?

 

Begrippenlijst

Geluid
Is een kleine verandering in de luchtdruk die zich door de lucht voortplant

Decibel
Decibel is een veelgebruikte eenheid in de akoestiek om het geluidsniveau weer te geven. Gebruikte afkorting: dB.

Spraakprivacy
Hiervan is sprake wanneer spraak van sprekers in directe omgeving niet verstaanbaar is. Spraakprivacy wordt in verschillende niveaus uitgedrukt.

Speech privacy
De mate waarin spraak van sprekers niet verstaanbaar is in directe omgeving. Speech privacy wordt in verschillende niveaus uitgedrukt.

Geluidsreflectie
Weerkaatsen van geluid tegen harde materialen.

Flutterecho
Herhaling van reflecties tussen parallelle wandoppervlakten

Geluidsabsorptie
De omzetting van geluid in warmte.

Geluidsisolatie
Het vermogen van gebouwelement of- structuur om de geluidsoverdracht te verminderen. De geluidsisolatie is afhankelijk van de frequentie en wordt normaal gemeten tussen de 100 en 3150 Hz.

Nagalmtijd
De tijd die het duurt tot het moment dat het geluid met 60 dB is afgenomen.

Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren (BKK)
Het 'Handboek Bouwfysica' wijst op zaken die in de werkvoorbereiding en uitvoering gemakkelijk fout gaan. De publicatie zet bouwfysische principes kort uiteen, onder andere akoestiek. Gratis te downloaden.

Alpha waarde
Een ééngetalswaarde voor de bepaalde geluidsabsorptie-coëfficiënten. Bepaald volgens EN ISO 11654. De met deze norm bepaalde waarden worden conform de EN ISO 20354 geconverteerd in de octaafbanden van 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz en worden grafisch weergegeven

Geluidsreductie coëfficiënt (NRC)
Waarde voor geluidsabsorptie uitgedrukt in het gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten bij 250.

Octaafband
Het audio spectrum wordt voor het gemak onderverdeeld in octaafbanden, waarbij elke specifieke band is weergegeven door zijn middenfrequentie, bijv. 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz en 16kHz, welke de meeste frequenties binnen het hoorbare spectrum beslaan.